นายคำม่วน คำพูแก้ว รักษาการอธิบดี สำนักงานพัฒนาชนบทและสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาว ประกาศเป้าหมายดังกล่าว โดยหากสามารถทำได้สำเร็จ ลาวจะมีครอบครัวที่หลุดพ้นจากความยากจนทั้งหมด 1,168,509 ครอบครัว แต่จะยังคงมีอีก 71,193 ครอบครัว ที่ยังคงถูกจัดว่าเป็นผู้ยากจน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.74 ของทั้งหมด

นายคำม่วน กล่าวต่อไปว่า ทางการลาววางแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งฝึกอบรมด้านการเกษตรและปศุสัตว์แก่คนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่แห่งนั้นปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้นได้

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของลาวยังวางแผน ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวยากจนมาตลอด หลังจากระหว่างปี 2559-2563 มี 85,655 ครอบครัวในลาวหลุดพ้นจากความยากจนแล้ว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.64 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 148,592 ครอบครัว

ปัจจุบัน ประชากรลาวมากกว่าหนึ่งในสาม อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและมีอัตราความยากจนสูง เนื่องจากอาศัยอยู่ห่างไกลและมีการเข้าถึงที่จำกัด โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภูเขา นอกจากนี้ ความยากลำบากในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ตลาด โรงพยาบาล โรงเรียน และน้ำสะอาด ทำให้ประชาชนในลาวเสี่ยงประสบความยากจนมากยิ่งขึ้น